Dom Danijela Halasa, Velika Polana

V Domu Danijela Halasa v Veliki Polani lahko v 23 dvo- in 20 enoposteljnih sobah biva 66 oseb. V domu je tudi varovana stanovanjska skupina, kjer biva 14 stanovalcev. V varovano stanovanjsko skupino so stanovalci sprejeti na podlagi sklepa sodišča brez njihove privolitve ali na podlagi njihove pisne privolitve. V domu je od leta 2016 nekaj oseb tudi v dnevnem varstvu.

Koncept stanovanjskih skupin je prilagojen vsakemu posameznemu stanovalcu. Pri tem je najpomembnejše, da stanovalec kljub spremembi bivalnega okolja v čim večji meri deluje v skladu s svojimi dosedanjimi življenjskimi navadami in ostane čim dlje časa aktiven glede na svoje zdravstveno stanje. Opisan koncept dela zahteva, poleg individualne obravnave stanovalcev v okviru delovno terapevtskih aktivnosti, tudi strokovno obravnavo, predvsem v smislu svetovalnih razgovorov. Svetovalni razgovori so lahko individualni neposredno s stanovalcem, lahko so prisotni svojci ali pooblaščenci, občasno pa za starostnika skrbijo skrbniki, ki jih za to pooblasti pristojni center za socialno delo.

Strokovno delo v Domu Danijela Halasa Velika Polana obsega naslednja pomembnejša področja dela:

 • delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom stanovalca v Dom Danijela Halasa,
 • aktivnosti povezane s sprejemom novega stanovalca v Dom Danijela Halasa,
 • svetovalno delo v smislu pomoči novemu stanovalcu in njegovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje,
 • svetovalno delo pri reševanju stisk in težav stanovalcev Doma Danijela Halasa,
 • svetovalno delo s svojci stanovalcev Doma Danijela Halasa,
 • aktivnosti ob prenehanju bivanja stanovalca Doma Danijela Halasa,
 • sodelovanje s širšim lokalnim okoljem, drugimi strokovnimi organizacijami, društvi in posamezniki,
 • koordiniranje razvoza kosil starejšim občanom Občine Velika Polana in starejšim osebam sosednjih občin Občine Velika Polana
 • usmerjanje in spodbujanje k pozitivnemu odnosu do dela vseh zaposlenih pri izvajanju koncepta gospodinjskih skupnosti v Domu Danijela Halasa,
 • usmerjanje udeležencev javnih del pri vključevanju v program družabništva in pomoči stanovalcem v Domu Danijela Halasa,
 • usmerjanje delovne terapije pri konceptu vključevanja in izvajanja prostovoljnega dela in dela obveznih izbirnih vsebin učencev Srednje zdravstvene šole Rakičan v Domu Danijela Halasa.

Zdravstvena nega v domu

Zdravstveno negovalno osebje je prisotno nepretrgoma 24 ur vse dni v letu. Tukaj smo za naše stanovalce in njihove svojce ali skrbnike. Zdravnik prihaja pogodbeno iz Zdravstvenega doma Lendava enkrat tedensko po šest ur in sicer ob torkih. V času njegove odsotnosti in ob spremembah zdravstvenega stanja naših stanovalcev zagotavljamo prihod dežurne zdravniške službe iz Zdravstvenega doma Lendava. Prav tako vse sanitarne prevoze izvaja zdravstveni dom Lendava. Poleg primarne zdravstvene dejavnosti sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci na sekundarni ravni. Zdravnik psihiater prihaja enkrat mesečno, datumi njegovega prihoda so v naprej določeni za celo leto. Z zdravili in drugimi zdravstveno negovalnimi pripomočki nas oskrbuje lekarna Črenšovci. Skrb za stanovalce je naša primarna naloga, trudimo se pristopati individualno, delovati zdravstveno vzgojno. Zavedamo se pomena komunikacije, zato si stalno prizadevamo za dobro komunikacijo s stanovalci in drugimi, s katerimi sodelujemo pri našem delu.
Dom Danijela Halasa je tudi učna baza za dijake in pripravnike Srednje zdravstvene šole Murska Sobota. S tem jim pomagamo pri učenju in realizaciji teoretičnega znanja, ki se ga naučijo v času šolanja. Vsi zaposleni ob tem izpopolnjujmo svojo strokovnost in profesionalni odnos, brez katerega je vsa naša strokovnost zgolj rutinsko opravljeno delo.
Delavci zdravstveno negovalnega tima se redno udeležujemo izobraževanj, ki nam pomagajo pri izvajanju zdravstvene nege in poznavanju gerontologije. Izvajamo tudi interna izobraževanja s področja demence, znanje le teh izobraževanj lahko aktivno uporabimo na enoti varovanega oddelka. Redno obiskujemo seminarje na temo kronične rane in sodelujemo z na novo ustanovljeno ambulanto za kronične rane v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Delavci službe zdravstvene nege in oskrbe se trudimo, da vse stanovalce Doma enako obravnavamo, spoštujemo njihovo avtonomijo ter osebnost. Podpiramo aktivizirajočo zdravstveno nego, kar pomeni, da stanovalce aktivno vključujemo v proces oskrbe in jim pomagamo samo pri tistih aktivnostih, katere sami ne morejo opraviti. Delo negovalcev je torej učenje in podpora. V proces oskrbe vključujemo tudi svojce, ki so nepogrešljivi in predstavljajo stalen vir podatkov o potrebah stanovalcev.

Podpiramo tudi ozaveščanje o pomenu lastnega zdravja ter v sodelovanju s fizioterapevtko izvajamo različne delavnice o pravilni drži in pravilnem dvigovanju bremen.

Fizioterapija

Že od nekdaj so ljudje verjeli, da je gibanje ključ do kvalitetnega samostojnega življenja. Dandanes v to verjamemo še bolj in vedno znova dokazujemo, da gibanje pozitivno vpliva na psiho-fizično kondicijo posameznika.

Stanovalci izvajanje fizioterapije zelo dobro sprejemajo in vključujejo v razne aktivnosti. V starosti se ljudje srečujejo z različnimi telesnimi težavami, ki jim jih z veseljem pomagamo lajšati ali odpravljati.

Zjutraj se program zmeraj začne s skupno jutranjo telovadbo. Uporabljamo različne pripomočke, s katerimi skušamo »razbiti« vsakdanjo rutino in popestriti dogajanje. Zmeraj se dobro nasmejemo. Tako kot so stari ljudje zmeraj dejali : »Smeh je pol zdravja!«

Fizioterapevtska obravnava poteka individualno glede na potrebe posameznika, po naročilu zdravnika oziroma specialista. Trudimo se, da skušamo stanovalce čim bolj osamosvojiti, v kolikor jim zdravstveno stanje to dopušča. Bodisi razne vaje, treningi hoje, protibolečinska terapija,…itd.

Pri stanovalcih, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja obležijo, se izvaja razgibavanje v smislu vzdrževanja obstoječega stanja. Takšnim stanovalcem se omogoča udeleževanje dogodkov in aktivnosti z nameščanjem v vozičke.

Ko skozi okna pokukajo prvi pomladni žarki, se s stanovalci odpravimo na sprehod v bližnji park in na ta način omogočimo stanovalcem, ki hoje ne zmorejo, da imajo možnost gibanja na svežem zraku in okolici podeželskega okolja.

Pri sprehodih sodelujejo tudi otroci iz bližnje šole, ki radi priskočijo na pomoč. Običajno pripravijo kratek program, zapojejo kakšno pesem, ki stanovalcem veliko pomenijo, saj jih spomini pogosto ponesejo v otroška in mladostna leta.

S različnimi dogodki in aktivnostmi se v domu trudimo popestriti vsakdanjik našim stanovalcem. Službe timsko sodelujemo in skupaj rešujemo vsakodnevne izzive in iščemo rešitve v korist naših stanovalcem. Nekateri starostniki s težavo sprejmejo dejstvo, da z leti slabijo in potrebuje pomoč nekoga drugega. Vsak bi si želel ostati v svojem domačem okolju. Včasih to ni mogoče in vsi sodelavci v Domu Danijela Halasa s svojim delom in ravnanji omogočamo, da je bivanje v našem domu karseda domače. Navsezadnje je izrednega pomena kvalitetna starost.

Delovna terapija

Delovna terapija je stroka, ki se dotika različnih življenjskih aktivnostih in področij posameznika. Preden se začne obravnava stanovalca je pomembno, da delovni terapevt spozna človeka preko pol strukturiranega intervjuja v katerem dobi vpogled v njegovo življenje, izkušnje, različna človekova področja, spozna probleme na posameznih področjih delovanja ter tako skupaj s stanovalcem pripravi obravnavo, ki bo pomagala rešiti ali vsaj omiliti določene izpostavljene probleme človeka. Ko terapevt spozna posameznika lažje predstavi ter določi aktivnosti, ki bi ga morebiti zanimale ter pomagale pri lajšanju določenih težav. Te težave se kažejo na različnih področjih človekovega delovanja, od izvajanja dnevnih aktivnostih kot so oblačenje, slačenje, hranjenje, do različnih kognitivnih težav, motoričnih spretnostih in duševnih ali gibalnih spretnostih.
V domu Danijela Halasa delovna terapija zajema različne skupine stanovalcev kateri so vključeni v obravnavo. To so stanovalci mlajši od 65 let, starejši od 65 let ter stanovalci, ki so na varovanem oddelku. Za te je značilno vsakodnevno vključevanje v ustvarjalne delavnice in družabne igre z ostalimi stanovalci doma. Na ta način se preprečuje stigmatizacija teh stanovalcev, ponuja vpogled v različne bolezni ostalim stanovalcem, s tem se širi strpnost in pomoč med sostanovalci. Stanovalcem na varovanem oddelku pa pomaga integracija med ostale stanovalce predvsem na psihičnem področju. Tako so vključeni tudi v različne skupine, ki jih nudi delovna terapija kot so pogovorne skupine, pevska skupina ter računalniška skupina kjer se učijo uporabe računalnika. Vsak teden so vključeni tudi v skupino kognitivne aktivnosti kjer urimo preko različnih iger spomin ter koncentracijo.

Delovna terapija tako zajema individualne obravnave posameznikov predvsem pa skupinske obravnave. Različne skupine so opisane in izobešene po čajnih kuhinjah stanovalcev, da ima vsak vpogled kdaj je njegova skupina. Stanovalci se vključujejo v ustvarjalne delavnice, družabne igre, sprostitvene aktivnosti, gibalne aktivnosti, računalniška skupina in pogovorna skupina.

Delovna terapija v domu organizira različne mesečne prireditve ter skrbi za povezanost doma z okolico, saj sodelujemo z Osnovno šolo Miška Kranjca Velika Polana ter z vrtcem Velika Polana. Z otroci redno sodelujemo preko različnih medgeneracijskih aktivnosti.

Vsak dan je zaradi različnih aktivnostih, ki povezujejo stanovalce med seboj pester, zanimiv in prilagojen stanovalcem, njihovim željam ter različnim potrebam.

0FansLike

Urednik priporoča