Predstavitev

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12. 10. 1990 ustanovil takratni krajevni škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve.

Splošni podatki:
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
tel. 0590 80 350, fax 0590 80 360, gsm 051 634 682
e-pošta: info@karitasmb.si; splet: http://www.karitasmb.si
IBAN SI56 0417 3000 1196 398; SWIFT code: KBMASI2X
Matična številka: 5551579, Davčna številka: 48726273
Glavna dejavnost: 88.991 (Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij)
Predsednik: Branko Maček
Generalni tajnik: Božidar Bračun

Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in Kodeksa načel, ki veljajo v socialnem varstvu. Njeno delovanje je odraz dela Župnijskih karitas ter župnij mariborske nadškofije. Sodelavci Karitas smo, ne glede na to, kje opravljamo svoje delo (na župniji, dekaniji, škofiji), poklicani, da služimo ubogim, da jim povrnemo dostojanstvo in da jim vlivamo upanje na boljši jutri. NŠKM ima dve področji, na katerih deluje, in sicer področje humanitarne dejavnosti ter področje socialnovarstvene dejavnosti.

Namen in naloge NŠKM:
Osnovni namen NŠKM je delovanje na karitativnem, dobrodelnem, humanitarnem in socialno varstvenem področju (v nadaljevanju karitativnem področju) v skladu z evangeljskimi načeli, Zakonikom cerkvenega prava ter civilno zakonodajo, in sicer tako, da:

 • organizira, načrtuje, koordinira in povezuje karitativno delo fizičnih in pravnih oseb na območju mariborske nadškofije, predvsem Župnijskih in Dekanijskih karitas,
  • z različnimi programi, akcijami in projekti aktivno izvršuje karitativno dejavnost kot eno izmed treh temeljnih poslanstev Katoliške cerkve,
  • v povezavi z drugimi Škofijskimi karitas v Sloveniji preko Slovenske karitas sodeluje pri organizaciji, načrtovanju, koordinaciji in povezovanju karitativnega dela na območju Slovenije in v tujini,
  • po potrebi v skladu z Zakonikom cerkvenega prava ustanavlja in vodi združenja (kan. 215), v skladu s civilno zakonodajo pa lahko ustanavlja in vodi razne oblike pravnih oseb, katerih namen je krščanska dobrodelnost,
  • sodeluje z ustreznimi državnimi in lokalnimi institucijami, civilno pravnimi organizacijami in gibanji,
  • pospešuje zavest o potrebi po izpolnjevanju zapovedi ljubezni do bližnjega,
  • daje pobude in si prizadeva vplivati na razvoj dogodkov na področju svojega delovanja,
  • pri svojem delu upošteva smernice Nadškofijske komisije za karitativno dejavnost,
  • skrbi za permanentno izobraževanje in duhovno oblikovanje sodelavcev Karitas,
  • s pomočjo različnih medijev javnost obvešča o svojem delu.

Vizija NŠKM:

 • Senzibilizacija širšega družbenega okolja in širjenje dobrodelnosti in medsebojne pomoči ter solidarnosti,
  • pomoč v lokalnem okolju in krepitev družbene solidarnosti znotraj lokalnega okolja,
  • transparentnost porabe sredstev – informiranje, ustrezno ravnanje z darovanimi sredstvi,
  • kakovostna dopolnilna pomoč – ponudbi javne mreže – pokrivanje nepokritih stisk,
  • pomoč različnim kategorijam prebivalstva (različne rizične in starostne kategorije),
  • širša družbena podpora dobrodelni, humanitarni dejavnosti ter vzgoja in osveščanje splošne javnosti o aktualnih in obetajočih socialnih stiskah,
  • mrežno sodelovanje – znotraj mreže Karitas in sodelovanje z drugimi organizacijami nevladnega sektorja ter organizacijami javnega sektorja,
  • možnost osebne rasti in razvoja posameznika, ki se prostovoljno udejstvuje, druženje, »koriščenje virov«, ki jih posamezniki še imajo in jih želijo podariti družbi, v kateri živijo,
  • razvoj raznovrstnih dopolnilnih in eksperimentalnih programov pomoči glede na raznovrstne stiske, ki se pojavljajo v širšem družbenem ali lokalnem okolju.

Nadškofijska karitas Maribor ima status humanitarne organizacije po ZHO od 7. 1. 2005.