Če flash animacije ne vidite najbrž nimate nameščenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

Predstavitev Nadškofijske karitas Maribor

03. april 2013

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12. 10. 1990 ustanovil takratni krajevni škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve.


Nadškofijska karitas Maribor (NŠKM) je po Zakoniku cerkvenega prava javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe zasebnega prava in je sestavni del Rimokatoliške Cerkve.


NŠKM je ena izmed šestih (Nad)Škofijskih karitas (Koper, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Maribor), ki skupaj tvorijo Slovensko karitas in preko katere uresničujejo v Evangeljskem duhu interese, ki so vsem šestim Škofijskim karitas skupni (enovito nastopanje pred državo, ozaveščanje družbe, izpeljava skupnih dobrodelnih akcij, smotrna porazdelitev zbranih sredstev glede na demografsko ogroženost, sodelovanje s tujino itd.).


Pri delu NŠKM se v odnosu do Župnijskih in Dekanijskih karitas upošteva načelo subsidiarnosti.
Naloge in namen delovanja  NŠKM so opredeljene in zapisane v statutu Nadškofijska karitas Maribor ima status humanitarne organizacije po ZHO od 7. 1. 2005.

Splošni podatki:

NADŠKOFIJSKA KARITAS MAROBOR    
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor     
e-pošta: info@karitasmb.si; splet: http://www.karitasmb.si  
TRR: 24100-8888888889; Matična številka: 5551579, Davčna številka: 48726273
Glavna dejavnost: 88.991 (Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij)
Predsednik: Branko Maček; e-pošta: branko.macek@karitasmb.si
Generalni tajnik: Božidar Bračun; e-pošta: darko.bracun@karitasmb.si      

Enote NŠKM:
Informacijsko svetovalna pisarna NŠKM   
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; info@karitasmb.si  tel: 0590 80 350, fax 0590 80 360, gsm 051 634 682

 

Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega  zavarovanja s posvetovalnico    
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; tel 0590 80 359 gsm 030 643 231 e-pošta: ambulanta@karitasmb.si

 

Ljudska kuhinja Betlehem     
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; tel. 0590 80 680, betlehem@karitasmb.si

 

TPC – Terapevtsko pripravljalni center    
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor; tel. 0590 80 354, gsm 041 634 682 tpc@karitasmb.si    


Humanitarno skladišče      
Ljubljanska 23, 2000 Maribor    tel 0590 80 365, fax 0590 80 367 skladisce@karitasmb.si gsm 030 603 402

 

Sprejemališče za brezdomce      
Ljubljanska 23, 2000 Maribor  tel. 0590 80 369

 

Zavetišče za brezdomce – odprti tip     
Ljubljanska 23, 2000 Maribor; tel. 0590 80 366 zavetisce@karitasmb.si

 

Materinski dom
 Materinski dom Mozirje, Podvrh 23, 3330 Mozirje  tel. 03 583 15 30, fax 0590 13 664, gsm 041 714 347
Materinski dom Žalec, Savinjska cesta 1, 3310 Žalec  tel. 0590 80 363, fax 0590 80 364 


Ustanove NŠKM:
 

Zavod Čebela dnevno varstvo Karitas     
Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice, tel. 03 575 61 40, fax 0590 10 613 
e-pošta: zavod.cebela@karitasmb.si; splet: http://www.karitasmb.si
TRR: 24100-2222222255
Direktor: Andrej Štesl;  andrej.stesl@karitasmb.si    gsm 051 373 157   
strokovni vodja zavoda: Karmen Kos; karmen.kos@karitasmb.si  gsm 041 321 042

Enote Zavoda Čebela dnevno varstvo Karitas:
 Dom Čebelice, Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice  tel. 03 575 61 40
 Dom Sv. Eme, Šentjanž 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu tel. 02 878 71 67
 Dom Murenčki, Starše 91, 2205 Starše    tel. 02 688 80 02
 Dom Danijela Halasa, Velika Polana 109, 9225 Velika Polana tel. 0590 73 138
 info@domhalas.si, www.domhalas.si     fax 0590 73 140


Dom sv. Lenarta       
Gubčeva 5, 2230 Lenart, tel. 0592 21 100, fax 0592 21 150
Direktor: Zlatko Gričnik, gsm 041 782 504
Strokovni vodja doma: mag. Apolonija Šporin
e-pošta:info@domlenart.si; socialna.sluzba@domlenart.si; oskrbovana.stanovanja@domlenart.si

splet: http://www.domlenart.si
TRR: 04102-0001253712Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in Kodeksa načel, ki veljajo v socialnem varstvu. Njeno delovanje je odraz dela Župnijskih karitas ter župnij mariborske nadškofije. Sodelavci Karitas smo, ne glede na to, kje opravljamo svoje delo (na župniji, dekaniji, škofiji), poklicani, da služimo ubogim, da jim povrnemo dostojanstvo in da jim vlivamo upanje na boljši jutri. NŠKM ima dve področji, na katerih deluje, in sicer področje humanitarne dejavnosti ter področje socialnovarstvene dejavnosti.
Kadrovska pokritost NŠKM:
V letu 2012 je bilo na NŠKM skupno zaposlenih 32 delavcev (18 redno zaposlenih (16 polni delovni čas, 2 polovični delovni čas), od tega 6 projektno in 12 zaposlenih preko aktivne politike zaposlovanja (APZ), 14 delavcev je zaposlenih preko JD).
Namen in naloge NŠKM:
Osnovni namen NŠKM je delovanje na karitativnem, dobrodelnem, humanitarnem in socialno varstvenem področju (v nadaljevanju karitativnem področju) v skladu z evangeljskimi načeli, Zakonikom cerkvenega prava ter civilno zakonodajo, in sicer tako, da:
• organizira, načrtuje, koordinira in povezuje karitativno delo fizičnih in pravnih oseb na območju mariborske nadškofije, predvsem Župnijskih in Dekanijskih karitas,
• z različnimi programi, akcijami in projekti aktivno izvršuje karitativno dejavnost kot eno izmed treh temeljnih poslanstev Katoliške cerkve,
• v povezavi z drugimi Škofijskimi karitas v Sloveniji preko Slovenske karitas sodeluje pri organizaciji, načrtovanju, koordinaciji in povezovanju karitativnega dela na območju Slovenije in v tujini,
• po potrebi v skladu z Zakonikom cerkvenega prava ustanavlja in vodi združenja (kan. 215), v skladu s civilno zakonodajo pa lahko ustanavlja in vodi razne oblike pravnih oseb, katerih namen je krščanska dobrodelnost,
• sodeluje z ustreznimi državnimi in lokalnimi institucijami, civilno pravnimi organizacijami in gibanji,
• pospešuje zavest o potrebi po izpolnjevanju zapovedi ljubezni do bližnjega,
• daje pobude in si prizadeva vplivati na razvoj dogodkov na področju svojega delovanja,
• pri svojem delu upošteva smernice Nadškofijske komisije za karitativno dejavnost,
• skrbi za permanentno izobraževanje in duhovno oblikovanje sodelavcev Karitas,
• s pomočjo različnih medijev javnost obvešča o svojem delu.

Vizija NŠKM:
• Senzibilizacija širšega družbenega okolja in širjenje dobrodelnosti in medsebojne pomoči ter solidarnosti,
• pomoč v lokalnem okolju in krepitev družbene solidarnosti znotraj lokalnega okolja,
• transparentnost porabe sredstev – informiranje, ustrezno ravnanje z darovanimi sredstvi,
• kakovostna  dopolnilna pomoč ponudbi javne mreže – pokritje nepokritih stisk,
• pomoč različnim kategorijam prebivalstva (različne rizične in starostne kategorije),
• širša družbena podpora dobrodelni, humanitarni dejavnosti ter vzgoja in osveščanje splošne javnosti o aktualnih in obetajočih se socialnih stiskah,
• mrežno sodelovanje – znotraj mreže Karitas in sodelovanje z drugimi organizacijami nevladnega sektorja ter organizacijami javnega sektorja,
• možnost osebne rasti in razvoja posameznika, ki se prostovoljno udejstvuje, druženje, koriščenje virov, ki jih posamezniki še imajo in jih želijo podariti družbi, v kateri živijo,
• razvoj  raznovrstnih dopolnilnih in eksperimentalnih programov pomoči glede na raznovrstne stiske, ki se pojavljajo v širšem družbenem ali lokalnem okolju.

Humanitarna dejavnost NŠKM


Prvenstvena naloga Nadškofijske karitas Maribor je krepitev humanitarne/dobrodelne dejavnosti na vseh področjih delovanja. Pomoč Karitas je sekundarna pomoč in je pravzaprav pomoč za samopomoč. Na človeka želimo in moramo gledati celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero sočustvovanja. Sprejeti ga moramo sebi enakega, kajti le tako ga bomo lahko razumeli ter ob tem poiskali najustreznejšo obliko pomoči, ne smemo dajati le obljub, kajti naša pomoč ne sme biti le simbolična, temveč mora biti konkretna in v danih okoliščinah primerna prosilčevemu gmotnemu, psihičnemu in duševnemu stanju. Skozi naše delo se morata izražati duh evangelija in Jezusovo naročilo: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40).
Tako smo tudi v letu 2012 na Nadškofijski karitas Maribor ob podpori mreže župnijskih/dekanijskih Karitas uspešno nadaljevali pot pri premagovanju raznih stisk prosilcev, ki potrkajo na vrata Karitas.
Humanitarno delo nudi velik spekter aktivnosti in dejavnosti s poglavitnim ciljem pomoči:
- družinam in posameznikom,
- otrokom, dijakom in študentom,
- starejšim, bolnim, invalidom in onemoglim,
- Romom,
- migrantom,
- osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju,
- materam in otrokom žrtvam nasilja
- pomoč ob večjih naravnih oz. elementarnih nesrečah.

Dejavnosti konkretne pomoči potekajo tako, da ustrezno usposobljeni strokovni (so)delavci Karitas, ki rešujejo posamezne prošnje/stiske, ocenijo, katera vrsta pomoči oziroma katera posledična tovrstna aktivnost bi bila najprimernejša za čimprejšnjo in kar se da celovito odvrnitev oz. lajšanje stisk.
Celo leto smo izvajali humanitarne/dobrodelne dejavnosti, kot so: Redno in skupno Botrstvo, Živa Karitas, Zlati dobrotnik Karitas. Prav tako smo izvedli več dobrodelnih akcij v posameznem obdobju leta: Več luči, več upanja, ki je namenjena pomoči otrokom (adventni in božični čas), Ljudska kuhinja Betlehem, postna akcija, zbiranje ozimice, Dar sveče in cveta za ljudi v stiski (1. november) in Nedelja Karitas. Sodelovali smo tudi v dobrodelnih akcijah, ki so skupnega značaja za vse škofijske Karitas in jih organiziramo preko Slovenske karitas: Ne pozabimo (pomoč tujini), Pomagajmo preživeti, Otroci nas potrebujejo (ob vstopu v novo šolsko leto), Zaupanje (reševanje velikih stisk) in Klic dobrote (Teden karitas).
Izvedli smo tudi akcijo zbiranja in razdeljevanja pomoči ob novembrskih poplavah na širšem področju Koroške in Podravja.
Namen programov in dobrodelnih akcij, ki so potekale s sodelovanjem župnij oz. Župnijskih karitas mariborske nadškofije, ni le zbiranje materialnih sredstev, temveč tudi osveščanje in vzgoja župnijskih občestev za solidarnost in pripravljenost pomagati sočloveku v stiski.
Da lahko izvajamo svoje primarno delo – humanitarno dejavnost – pa tečejo na ravni Nadškofijske karitas Maribor razni podporni programi, ki »skrbijo«, da je pomoč konkretna in dostojna. Poleg upravnih prostorov imamo tudi skladišče humanitarne pomoči, kjer skladiščimo prejeto (darovano) pomoč; predvsem v obliki oblačil, obutve, prehrane in pohištva. Iz skladišča se vrši tudi dostava odobrene pomoči za posamezne prosilce ter podpora Župnijskim karitas mariborske nadškofije (hrana, oblačila, pohištvo, bela tehnika …) glede na specifične potrebe. V prostorih skladišča deluje tudi šivalnica Nadškofijske karitas Maribor, kjer poskrbimo, da so vsa oblačila lepa in pregledana, po potrebi tudi popravljena. V šivalnici tudi izdelujemo  vrste oblačil, ki jih primanjkuje (oblačila za močnejše postave itd.)
Delo Nadškofijske karitas Maribor v letu 2012 smo posvetili poglabljanju našega poslanstva in uresničevanju diakonije – služenja Cerkve najbolj materialno, duhovno in duševno revnim med nami. Z novim pastoralnim letom pa želimo kot člani družine Karitas biti živo občestvo, da bi se drug drugemu darovali iz ljubezni. Zavedamo se dejstva, da smo brez Božje pomoči nemočni, zato smo se vsak drugi in četrti petek v mesecu zbirali  pri  sv. maši.
K humanitarnemu delu sodi tudi opozarjanje širše družbe na pojav in številčnost (novih) stisk, kriznih žarišč in  na socialno sliko naše družbe. To poslanstvo skrbno negujemo, saj se zavedamo, da mora biti zainteresirana javnost redno in ažurno obveščena tako o aktivnostih, ki tečejo pod našo streho, kot tudi o novih stiskah in perečih situacijah, ki so se in se še porajajo v naši družbi.