Letno poročilo o delovanju Nadškofijske karitas Maribor v letu 2022

28

Po zelo zahtevnem letu 2021 se je pričakovalo, da se bodo razmere umirile. Namesto tega smo se ob odhajajoči epidemiji Covida-19 spopadali s stiskami naraščujočih osnovnih življenjskih stroškov ob vse globlji energetski krizi. Da to še ni dovolj se je v preteklem letu zgodila velika humanitarna kriza ob vojni v Ukrajini ter poslabšanje razmer ob vse večji inflaciji.

V teh nevihtnih časih smo kot Karitas vedno na voljo tistim, ki se zaradi takšnih in drugačnih razmer znajdejo v težavah in pomagamo, kjer je to potrebno. Videti potrebo in delovati – pomagati, to je naš pastoralni imperativ, naloga, obveznost in poslanstvo.

Da bi konkretno odgovorili na nastale razmere smo dodatno okrepili vse dejavnosti osnovne karitativne, humanitarne in socialnovarstvene pomoči, tako materialne kot psihosocialne. Sodelavci in prostovoljci so se ob konkretni pomoči posvetili tudi izobraževanju in usposabljanju.

Del vse dobrote, pomoči, ki se je udejanila v preteklem letu je popisan v naslednjih straneh. Vse navedene raznovrstne naloge lahko opravljamo le s pomočjo mnogih darovalcev, donatorjev, sofinancerjev ter požrtvovalnih sodelavcev in prostovoljcev v mreži Nadškofijske karitas Maribor. Vsem se želimo najiskreneje zahvaliti za solidarnost in vso pomoč v letu 2022. Prepričani smo, da bo vsa ta dobrota in pomoč ljudem v stiski živela tudi v letu 2023 ter omogočala z zaupnim napredovanjem novo upanje.

Različne potrebe ljudi v stiski in revščina sta si pogosto bliže kot mislimo. V mnogih primerih je kriza pripeljala ljudi do roba njihovih zmožnosti. Upokojenci z minimalnimi dohodki ali osebe z nizko plačo, ki so že pred tokratno krizo morali preživeti z veliko discipline in odpovedovanjem so še posebej ogroženi. Družine, posamezniki, bolni in druge marginalne skupine se vse večkrat znajdejo v ozkem grlu osebne stiske, tako materialne, ki največkrat izzveni v psihosocialno stisko. Vse več ljudi nima sredstev za osnovno preživetje, za plačilo najemnine, računa za elektriko. Za plačilo hrane.

Naloga Karitas je, dati tem ljudem kontno pomoč, podporo in upanje. Zato živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru: eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica.

Sodelavci in prostovoljci v mreži Karitas smo poklicani, da prinašamo upanje tja, kjer je stiska, kjer življenje bije bitko preživetja. To upanje pa moramo prinašati v ponižnosti, krotkosti ter potrpežljivosti. To je pot Ljubezni, ki se daruje drug za drugega in prinaša mir ter v vsakem človeku spodbudi rast dobrega.

NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR V LETU 2022

Predstavitev Nadškofijske karitas Maribor

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12.10.1990 ustanovil mariborski škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve. NŠKM je po Zakoniku cerkvenega prava javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe zasebnega prava in je sestavni del Rimskokatoliške Cerkve. Naloge in namen delovanja NŠKM so zapisane v statutu. NŠKM ima od 7.1.2005 status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah. Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in etičnih načel, ki veljajo v socialnem varstvu.

NŠKM opravlja svoje temeljne dejavnosti na področju karitativne, humanitarne dejavnosti, mednarodne humanitarne pomoči, socialnega varstva ter promocije in organiziranja prostovoljstva.

V neposredni povezanosti s temeljnimi dejavnostmi in vrednotami pa deluje tudi na področju  zdravstvenega varstva, družinske politike, varstva starejših, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, mladinskega sektorja, vzgoje in izobraževanja, prometne varnosti, varstva človekovih pravic in pravic delavcev, varstva okolja in ohranjanja narave ter vseh drugih področjih v okviru izvajanja temeljnih dejavnosti NŠKM.

NŠKM je karitativna, humanitarna, človekoljubna,  prostovoljska,  nevladna, neprofitna, nepridobitna, neodvisna in splošno-koristna organizacija.

NŠKM ima dve področji na katerih aktivno deluje in sicer področje humanitarne dejavnosti in področje socialno varstvene dejavnosti. Prvenstvena naloga NŠKM je, da krepi humanitarno s dejavnost na vseh področjih delovanja, predvsem na ravni mreže Župnijskih karitas (v nadaljevanju ŽK). Na posameznika gledamo celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero spoštovanja.

Humanitarna dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:

V okvir humanitarnih programov, ki jih izvaja NŠKM sodijo naslednji programi:

 • Pomoč socialno ogroženim
 • Humanitarno skladišče
 • Pomoč Romom
 • Letovanja
 • Dejavnost razdeljevanja hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)
 • Šolske potrebščine

Socialnovarstveni programi, ki jih izvaja NŠKM so naslednji:

 • Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna
 • Svetovalnica
 • Bet.Ka – vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju,
 • Zavetišče za brezdomne – sv. Martin
 • Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor,
 • Materinski dom Mozirje-Žalec,
 • Ljudska kuhinja Betlehem in Donirana hrana.

 Delo ustanov NŠKM

Pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor delujeta Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (Zavod Karion) in Dom Lenart d.o.o., ki na podlagi podeljene koncesije vršita storitev institucionalnega varstva.

Zavod Karion od leta 1996 v Slovenskih Konjicah opravlja storitve vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah in za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah – Bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših – Dom Velika Polana za 66 stanovalcev.

Ponudba Doma sv. Lenarta obsega: institucionalno varstvo starejših – 150 koncesijskih mest ter oskrbovana stanovanja – 40 enot različnih velikosti. V letu 2018 smo podpisali pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših v domu sv. Agate – 70 oseb.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj statističnih podatkov iz delovanja programov v letu 2022.

HUMANITARNI PROGRAMI:

SPREJEMNO, INFORMACIJSKA IN SVETOVALNA PISARNA – MATERIALNA IN PSIHOSOCIALNA POMOČ SOC. OGROŽENIM

9.054 obravnav – podane prošnje, sprejeti telefonski klici, posredovanje informacij, rešili smo 489 prošenji za pomoč pri plačilu položnic, razdelili 3.048 prehrambnih paketov.

Največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Povečani življenjski stroški ter stroški energentov so v zadnjih mesecih največja stiska za večino prosilcev.

Na naša vrata trkajo brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke pa tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Opazne so tudi družine in posamezniki, ki do sedaj še niso potrebovali pomoči Karitas in jih je nenadna stiska, bolezen oz. druge okoliščine pahnila v revščino, da ne morejo preživeti. Ti so še posebej ranljivi, saj so se prvič znašli v brezizhodni situaciji in si sami ne znajo pomagati.

Vedno pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.

Poleg potrebe po materialni pomoči moramo ponovno opozoriti na zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov.

 HUMANITARNO SKLADIŠČE

49 t sprejetih oblačil, pripravili 953 paketov oblačil in obutve, sprejeli 36 t različnih donacij prehranskih artiklov in higienskih potrebščin, 4,2 t ozimnice in 25 t dnevnih donacij (pekarne, trgovine, gostišča). Opravljenih 107.550 km v zabeleženih 2.515 humanitarnih prevozih (sprejem, dostava humanitarne pomoči).

 DEJAVNOST RAZDELJEVANJA HRANE IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM (FEAD)

17.734 osebam v celotni mreži NŠKM, vključujoč ŽK, razdelili  445,3 t ( moka, testenine, riž, fižol, pelati, mleko, olje) prehranskih artiklov.

Pomoč beguncem ob vojni v Ukrajini

Št. beguncev (družin in posameznikov): 306 družin, 710 oseb.

 LJUDSKA KUHINJA BETLEHEM

88 unikatnih up., 15.540 obrokov, povprečje 55 – 60 oseb na dan.

DONIRANA HRANA

235 unikatnih up. – 629 oseb, 41,7 % posamezniki, informativni pogovor, spremljanje 3 x letno,  razdeljeno 386 t. Večina prejemnikov je bila vključenih enkrat tedensko. Po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključili do 30 prejemnikov donirane hrane dnevno ali 59-107 oseb dnevno. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s strani ŽK v MB ter drugih soc. ustanov ocenjujemo na vključitev dodatnih 60-120 oseb (skupaj 119-227 oseb dnevno).

LETOVANJA

34 otrok in mladoletnikov, 36 starostnikov, 15 družin (48 članov), 24 brezdomnih oseb.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

324 otrokom pri nakupu delovnih zvezkov oziroma pomoč pri plačilu učbenike, in 1.720 otrokom z zvezki oz. ostalimi šolskimi potrebščinami.

UČNA POMOČ

22 otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem 1 x tedensko nudilo na 22 srečanjih vključenih 24 prostovoljcev, ki so opravili 315 ur prostovoljnega dela.

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI:

Zavetišče za brezdomne – sv. Martin

77 unikatnih uporabnikov, realizirali 6.204 nočitev, pomoč zunanjim uporabnikom – 3.194 storitev.

AMBULANTA – 316 obravnav, tudi zobozdravstvene storitve, laboratorijske preiskave, EKG snemanja,

možnost tuširanja pred obiskom zdravnika, 73 unikatnih uporabnikov, 60 laboratorijskih preiskav, 197 obravnav v sklopu socialnovarstvenega programa s higienskim delom.

MATERINSKI DOM MOZIRJE – ŽALEC

Bivalo 10 žensk/mater in 14 otrok, zabeležilo se je 6.166 nočitev.

 SVETOVALNICA

V okviru programa svetovalnica je pomoč vsaj enkrat prejelo 750 oseb (družin in posameznikov), realiziranih 1.250 informativno svetovalnih razgovorov, v 95 primerih smo uporabnike v iskanju ustreznih rešitev napotili tudi na druge pristojne ustanove.

Bet.Ka – vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju – razvojni socialno varstveni program – 31 unikatnih uporabnikov.

 

KADROVSKA POKRITOST NADŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR V LETU 2022

36 zaposlenih različnih oseb, od tega 15 projektne zaposlitve, 10 javna dela. 21 različnih izobraževanj za zaposlene, 3 supervizijski skupini, 67 vključenih prostovoljcev v programe NŠKM opravilo 15.379 ur prostovoljnega dela (manj vključevali zaradi epidemije), 4 oseb opravljalo družbeno koristno delo (655 ur).

 

DELO ŽUPNIJSKIH KARITAS V LETU 2022

1.313 prostovoljcev; 58 % prostovoljcev starejših od 60 let, opravili 108.955 ur prostovoljnega dela in nudili pomoči  realizirana pomoč 18.033 osebam v materialni in nematerialni pomoči (3.944 družinam – 10.357 družinskih članov, 5.118 otrokom, 3.252 starejšim, bolnim ali oviranim osebam ter 1.352 osebam, ki živijo same.

YoungCaritas Maribor

Karitas daje prostor mladim, da imajo možnost z aktivnim prostovoljstvom pokazati svoje talente in znanja, ter na ta način pozitivno vplivajo na družbo, v kateri živijo. V preteklem letu so se mladi vključevali v naslednje programe Karitas: Učna pomoč, Donirana hrana, Letovanje družin, pomoč ob dostavi pomoči ter druge programske aktivnosti – vključenih 89 mladih.

POMOČ TUJINI

NŠKM v okviru akcije Ne pozabimo želi vzpostaviti sistemsko delo na področju JV  EU. Tako ciljno in sistematično pripravlja korake in vzdržuje pristne odnose s sodelavci Caritas na tem področju Caritas Aleksinac, Beograd, Mostar, Zrenjanin, … Zelo pomembna je pomoč NŠKM saj zaradi majhnosti in šibke lokalne ekonomije ne zmorejo vzpostaviti stabilnega vira delovanja zato je sistematična in kontinuirana pomoč v materialu, higieni zelo pomembna za delovanje Caritas kot organizacije na eni strani in neposredno pomoč človeku, ki je v stiski na drugi. Pomoč: 1 x kontingent pomoči,  podprt higienski program pomoči ter omogočen nakup prehranskih in higienskih paketov, … pomoč doseže 740 družin iz navedenega področja.

DOBRODELNE AKCIJE

Akcije zbiranja sredstev za različne programe pomoči in projekte na Nadškofijski karitas Maribor potekajo skozi vse leto. NŠKM izvaja redne in izredne dobrodelne akcije ter posebne akcije zbiranja sredstev.

 • kratko strnjeno poročilo – brošura – tukaj
 • daljše plenumsko poročilo – plenumska knjiga 2023 – tukaj
SHARE
Previous articleStiska 2023
Next articleVelikonočno voščilo