Poročilo – NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR V LETU 2020

1035

Predstavitev Nadškofijske karitas Maribor

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12.10.1990 ustanovil mariborski škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve. NŠKM je po Zakoniku cerkvenega prava javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe zasebnega prava in je sestavni del Rimskokatoliške Cerkve. Naloge in namen delovanja NŠKM so zapisane v statutu. NŠKM ima od 7.1.2005 status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah. Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in etičnih načel, ki veljajo v socialnem varstvu.

NŠKM opravlja svoje temeljne dejavnosti na področju karitativne, humanitarne dejavnosti, mednarodne humanitarne pomoči, socialnega varstva ter promocije in organiziranja prostovoljstva.

V neposredni povezanosti s temeljnimi dejavnostmi in vrednotami pa deluje tudi na področju  zdravstvenega varstva, družinske politike, varstva starejših, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, mladinskega sektorja, vzgoje in izobraževanja, prometne varnosti, varstva človekovih pravic in pravic delavcev, varstva okolja in ohranjanja narave ter vseh drugih področjih v okviru izvajanja temeljnih dejavnosti NŠKM.

NŠKM je karitativna, humanitarna, človekoljubna,  prostovoljska,  nevladna, neprofitna, nepridobitna, neodvisna in splošno-koristna organizacija.

NŠKM ima dve področji na katerih aktivno deluje in sicer področje humanitarne dejavnosti in področje socialno varstvene dejavnosti. Prvenstvena naloga NŠKM je, da krepi humanitarno s dejavnost na vseh področjih delovanja, predvsem na ravni mreže Župnijskih karitas (v nadaljevanju ŽK). Na posameznika gledamo celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero spoštovanja.

Humanitarna dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:

V okvir humanitarnih programov, ki jih izvaja NŠKM sodijo naslednji programi:

 • Pomoč socialno ogroženim
 • Humanitarno skladišče
 • Pomoč Romom
 • Letovanja
 • Dejavnost razdeljevanja hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)
 • Šolske potrebščine

Socialnovarstveni programi, ki jih izvaja NŠKM so naslednji:

 • Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna
 • Svetovalnica
 • Terapevtsko pripravljalni center Maribor,
 • Zavetišče za brezdomne – sv. Martin
 • Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor,
 • Materinski dom Mozirje-Žalec,
 • Ljudska kuhinja Betlehem in Donirana hrana.

 Delo ustanov NŠKM

Pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor delujeta Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (Zavod Karion) in Dom Lenart d.o.o., ki na podlagi podeljene koncesije vršita storitev institucionalnega varstva.

Zavod Karion od leta 1996 v Slovenskih Konjicah opravlja storitve vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah in za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah – Bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših – Dom Velika Polana za 66 stanovalcev.

Ponudba Doma sv. Lenarta obsega: institucionalno varstvo starejših – 150 koncesijskih mest ter oskrbovana stanovanja – 40 enot različnih velikosti. V letu 2018 smo podpisali pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših v domu sv. Agate – 70 oseb.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj statističnih podatkov iz delovanja programov v letu 2020.

HUMANITARNI PROGRAMI:

SPREJEMNO, INFORMACIJSKA IN SVETOVALNA PISARNA – MATERIALNA IN PSIHOSOCIALNA POMOČ SOC. OGROŽENIM

9.221 obravnav – podane prošnje, sprejeti telefonski klici, posredovanje informacij, rešili smo 532 prošenji za pomoč pri plačilu položnic, razdelili 3.128 prehrambnih paketov.

Pomoč v času epidemije – Covid-19: V začetku prvega vala smo zaznali poleg nujne materialne pomoči izjemen porast klicev oz. potrebo po telefonski psihosocialni pomoči. Prav tako so se po pomoč obračali, poleg rednih, novih tudi takšni, ki so se ponovno oglasili po 2 ali 3 letih po pomoč. Podoben trend smo zaznali v II. valu. Opažamo, da se je proti koncu leta pojavljajo vse težje stiske (razveza, dolgotrajna bolezen, izguba zaposlitve ali priložnostnega dela… težave v duševnem zdravju). Med 10 in 15% je novih družin in posameznikov, ki prosijo pomoč.

Največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti.  Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke (pomoč prosijo predvsem delavci po kratkotrajni zaposlitvi…), samozaposlenih, delavcev tretjih dežel z družinami,… delavcev na čakanju,.

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni z minimalnim dohodkom, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic socialnih transferjev. Trenutno se najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije, opomini pred odklopom. Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Po pomoč prihaja veliko upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.

 HUMANITARNO SKLADIŠČE

39.156 kg sprejetih oblačil, pripravili 269 paketov oblačil in obutve, sprejeli 30 t različnih donacij prehranskih artiklov in higienskih potrebščin, 7 t ozimnice in 20 t dnevnih donacij (pekarne, trgovine, gostišča). Opravljenih 58.610 km v zabeleženih 2.291 humanitarnih prevozih (sprejem, dostava humanitarne pomoči).

 DEJAVNOST RAZDELJEVANJA HRANE IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM (FEAD)

15.018 osebam v celotni mreži NŠKM, vključujoč ŽK, razdelili  397 t ( moka, testenine, riž, fižol, pelati, mleko, olje) prehranskih artiklov.

LJUDSKA KUHINJA BETLEHEM

89 unikatnih up., 8.243 obrokov, povprečje 35 – 45 oseb na dan.

DONIRANA HRANA

222 unikatnih up. – 650 oseb, 46,7 % posamezniki, informativni pogovor, spremljanje 3 x letno,  razdeljeno 252 t v ocenjeni vrednosti 896.447,46 €. Večina prejemnikov je bila vključenih enkrat tedensko. Po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključili do 25 prejemnikov donirane hrane dnevno ali 47-68 oseb dnevno. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s strani ŽK v MB ter drugih soc. ustanov ocenjujemo na vključitev dodatnih 60-90 oseb (skupaj 107-158 oseb dnevno).

LETOVANJA

27 otrok in mladoletnikov, / starostnikov – odpoved epidemija, 10 družin (33 članov).

ŠOLSKE POTREBŠČINE

367 otrokom pri nakupu delovnih zvezkov oziroma pomoč pri plačilu učbenike, in 1.537 otrokom z zvezki oz. ostalimi šolskimi potrebščinami.

UČNA POMOČ

23 otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem 1 x tedensko nudilo na 11 srečanjih vključenih 16 prostovoljcev, ki so opravili 203 ur prostovoljnega dela.

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI:

Zavetišče za brezdomne – sv. Martin

62 unikatnih uporabnikov, realizirali 7.199 nočitev.

AMBULANTA – 191 obravnav, tudi zobozdravstvene storitve, laboratorijske preiskave, EKG snemanja,

možnost tuširanja pred obiskom zdravnika, 39 unikatnih uporabnikov, 58 laboratorijskih preiskav, 122 obravnav v sklopu socialnovarstvenega programa s higienskim delom.

MATERINSKI DOM MOZIRJE – ŽALEC

Bivalo 32 žensk/mater in 10 otrok, zabeležilo se je 8.752 nočitev.

SVETOVALNICA

Obravnavanih kar 1.469 oseb (družin in posameznikov), realiziranih 2.140 informativno svetovalnih razgovorov, v 124 primerih smo uporabnike v iskanju ustreznih rešitev napotili tudi na druge pristojne ustanove.

 

KADROVSKA POKRITOS NADŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR V LETU 2020

29 zaposlenih različnih oseb, od tega 14 projektne zaposlitve, 10 javna dela. 13 različnih izobraževanj za zaposlene, 2 supervizijski skupini, 57 vključenih prostovoljcev v programe NŠKM opravilo 8.996 ur prostovoljnega dela (manj vključevali zaradi epidemije), 5 oseb opravljalo družbeno koristno delo (1.487 ur).

DELO ŽUPNIJSKIH KARITAS V LETU 2020

1.283 prostovoljcev; 60 % prostovoljcev starejših od 60 let, opravili 66.407 ur prostovoljnega dela in nudili pomoči  realizirana pomoč 16.856 osebam v materialni in nematerialni pomoči (4.376 družinam – 11.278 družinskih članov, 3.102 otrokom, 3.202 starejšim, bolnim ali oviranim osebam ter 1.344 osebam, ki živijo same.

YoungCaritas Maribor

Karitas daje prostor mladim, da imajo možnost z aktivnim prostovoljstvom pokazati svoje talente in znanja, ter na ta način pozitivno vplivajo na družbo, v kateri živijo. V preteklem letu so se mladi vključevali v naslednje programe Karitas: Učna pomoč, Donirana hrana, Letovanje družin, pomoč ob dostavi pomoči ob epidemiji, …

POMOČ TUJINI

NŠKM v okviru akcije Ne pozabimo želi vzpostaviti sistemsko delo na področju JV  EU. Tako ciljno in sistematično pripravlja korake in vzdržuje pristne odnose s sodelavci Caritas na tem področju Caritas Aleksinac, Beograd, Mostar, Zrenjanin, … Zelo pomembna je pomoč NŠKM saj zaradi majhnosti in šibke lokalne ekonomije ne zmorejo vzpostaviti stabilnega vira delovanja zato je sistematična in kontinuirana pomoč v materialu, higieni zelo pomembna za delovanje Caritas kot organizacije na eni strani in neposredno pomoč človeku, ki je v stiski na drugi. Pomoč: 1 x kontingent pomoči, 4,3 t humanitarne pomoči, 120 prehranskih in higienskih paketov, podprt higienski projekt Caritas Aleksinac, … pomoč doseže 740 družin iz navedenega področja

DOBRODELNE AKCIJE

Akcije zbiranja sredstev za različne programe pomoči in projekte na Nadškofijski karitas Maribor potekajo skozi vse leto. NŠKM izvaja redne in izredne dobrodelne akcije ter posebne akcije zbiranja sredstev.

Podatki o organizaciji v letu 2020povezava

Finančno poročilo NŠKM za leto 2020povezava

Strnjeno vsebinsko in finančno poročilohttp://www.karitasmb.si/wp-content/uploads/2021/05/Karitas_brosura_2021.pdf

Plenumska knjiga 2021http://www.karitasmb.si/wp-content/uploads/2021/05/plenum_nskm_2021.pdf

Posnetek plenumskega srečanja 2021: https://www.youtube.com/watch?v=iviXZ5qemR8