Poročilo – NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR V LETU 2019

1171

Predstavitev Nadškofijske karitas Maribor

Nadškofijsko karitas Maribor (v nadaljevanju NŠKM) je 12.10.1990 ustanovil mariborski škof na podlagi Zakonika cerkvenega prava (ZCP) z namenom, da uresničuje karitativno, dobrodelno, humanitarno in socialno poslanstvo Cerkve. NŠKM je po Zakoniku cerkvenega prava javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe zasebnega prava in je sestavni del Rimskokatoliške Cerkve. Naloge in namen delovanja NŠKM so zapisane v statutu. NŠKM ima od 7.1.2005 status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah. Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in etičnih načel, ki veljajo v socialnem varstvu.

NŠKM ima dve področji na katerih aktivno deluje in sicer področje humanitarne dejavnosti in področje socialno varstvene dejavnosti. Prvenstvena naloga NŠKM je, da krepi humanitarno s dejavnost na vseh področjih delovanja, predvsem na ravni mreže Župnijskih karitas (v nadaljevanju ŽK). Na posameznika gledamo celostno, brez zadržkov, predvsem pa z veliko mero spoštovanja.

Humanitarna dejavnost NŠKM zajema naslednja področja delovanja:

V okvir humanitarnih programov, ki jih izvaja NŠKM sodijo naslednji programi:

 • Pomoč socialno ogroženim
 • Humanitarno skladišče
 • Pomoč Romom
 • Letovanja
 • Dejavnost razdeljevanja hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)
 • Šolske potrebščine

Socialnovarstveni programi, ki jih izvaja NŠKM so naslednji:

 • Sprejemno informacijska in svetovalna pisarna
 • Svetovalnica
 • Terapevtsko pripravljalni center Maribor,
 • Zavetišče za brezdomne – sv. Martin
 • Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor,
 • Materinski dom Mozirje-Žalec,
 • Ljudska kuhinja Betlehem in Donirana hrana.

 Delo ustanov NŠKM

Pod okriljem Nadškofijske karitas Maribor delujeta Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (Zavod Karion) in Dom Lenart d.o.o., ki na podlagi podeljene koncesije vršita storitev institucionalnega varstva.

Zavod Karion od leta 1996 v Slovenskih Konjicah opravlja storitve vodenja in varstva za 8 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z letom 2004 je začel opravljati tudi storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Eme v Šentjanžu pri Dravogradu. Kapaciteta doma je 21 stanovalcev. V začetku leta 2008 je zavod pridobil dodatni koncesiji in sicer za delovno varstvo 8 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Staršah in za celodnevno varstvo za 9 oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Slovenskih Konjicah – Bivalna skupnost. Oktobra 2008 je zavod pridobil koncesijsko pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših – Dom Velika Polana za 66 stanovalcev.

Ponudba Doma sv. Lenarta obsega: institucionalno varstvo starejših – 150 koncesijskih mest ter oskrbovana stanovanja – 40 enot različnih velikosti. V letu 2018 smo podpisali pogodbo za izvajanje institucionalnega varstva starejših v domu sv. Agate – 70 oseb.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj statističnih podatkov iz delovanja programov v letu 2019.

HUMANITARNI PROGRAMI:

SPREJEMNO, INFORMACIJSKA IN SVETOVALNA PISARNA – MATERIALNA POMOČ SOC. OGROŽENIM

8.859 obravnav – podane prošnje, sprejeti telefonski klici, posredovanje informacij, rešili smo 529 prošenji za pomoč pri plačilu položnic, razdelili 2.940 prehrambnih paketov med 5.484 ljudi v stiski.

 HUMANITARNO SKLADIŠČE

71.104 kg sprejetih oblačil, pripravili 1.150 paketov sprejeli 29 t različnih donacij prehranskih artiklov in higienskih potrebščin, 6 t ozimnice in 20 t dnevnih donacij (pekarne, trgovine, gostišča). Opravljenih 66.296 km v zabeleženih 1.236 humanitarnih prevozih (sprejem, dostava humanitarne pomoči).

LJUDSKA KUHINJA BETLEHEM

93 unikatnih up., 15.680 obrokov, povprečje 45 – 55 oseb na dan

DONIRANA HRANA

220 unikatnih up. – 672 oseb, 35% posamezniki, informativni pogovor, spremljanje 3 x letno,  razdeljeno 182 t v ocenjeni vrednosti 848.450,00 €. Večina prejemnikov je bila vključenih enkrat tedensko. Po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključili do 25 prejemnikov donirane hrane dnevno ali 47-68 oseb dnevno. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s strani ŽK v MB ter drugih soc. ustanov ocenjujemo na vključitev dodatnih 60-90 oseb (skupaj 107-158 oseb dnevno).

LETOVANJA

26 otrok in mladoletnikov, 22 starostnikov, 23 družin (81 članov), 15 brezdomcev.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

310 otrokom pri nakupu delovnih zvezkov oziroma pomoč pri plačilu učbenike, in 1.441 otrokom z zvezki oz. ostalimi šolskimi potrebščinami.

UČNA POMOČ

27 otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem 1 x tedensko nudilo na 23 srečanjih vključenih 24 prostovoljcev, ki so opravili 392 ur prostovoljnega dela

DEJAVNOST RAZDELJEVANJA HRANE IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM (FEAD)

15.024 osebam v celotni mreži NŠKM, vključujoč ŽK, razdelili  410 t ( moka, testenine, riž, fižol, pelati, mleko, olje) prehranskih artiklov.

 

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI:

Zavetišče za brezdomne – sv. Martin

71 unikatnih uporabnikov, realizirali 7.254 nočitev.

AMBULANTA – 221 obravnav, tudi zobozdravstvene storitve, laboratorijske preiskave, EKG snemanja,

možnost tuširanja pred obiskom zdravnika, 63 unikatnih uporabnikov, 114 laboratorijskih preiskav, 186 obravnav v sklopu socialnovarstvenega programa s higienskim delom.

MATERINSKI DOM MOZIRJE – ŽALEC

Bivalo 21 žensk in 26 otrok, zabeležilo se je 6.821 nočitev.

 SVETOVALNICA

228 uporabnikov zaprosilo za pogovor – informativni pogovor, spremljanje, svetovanje, usmeritev/napotitev, realiziranih 1.612 pogovorov.

 

KADROVSKA POKRITOS NADŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR V LETU 2019

31 zaposlenih različnih oseb, od tega 14 projektne zaposlitve, 7 javna dela, 1 oseba vključena v program ZRSZ – usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito. 19 različnih izobraževanj za zaposlene, 2 supervizijski skupini, 58 vključenih prostovoljcev v programe NŠKM opravilo 14.776 ur prostovoljnega dela, 5 oseb opravljalo družbeno koristno delo (1.083 ur)

 

DELO ŽUPNIJSKIH KARITAS V LETU 2019

1.315 prostovoljcev; 59 % prostovoljcev starejših od 60 let, Aktivna udeležba prostovoljcev na izobraževanjih in srečanjih z duhovno vsebino, Aktivno sodelovanje ŽK v lokalnih okoljih z organi lokalne oblasti, župnijami, sorodnimi organizacijami in drugimi skupinami/društvi, Organizacija lastnih dobrodelnih prireditev (106) in pridobivanje sredstev za izvajanje pomoči tudi od lokalnih skupnosti, kar kaže na to, da ŽK v svojem lokalnem okolju aktivno nastopajo in so prepoznavne kot enakovreden in spoštovan partner oziroma sogovornik pri reševanju stisk, ki se porajajo v lokalnem okolju, realizirana pomoč 21.523 osebam v materialni in nematerialni pomoči (3.996 družinam – 11.266 družinskih članov, 7.166 otrokom, 4.562 starejšim, bolnim ali oviranim osebam ter 1.438 osebam, ki živijo same.

POMOČ TUJINI

NŠKM v okviru akcije Ne pozabimo želi vzpostaviti sistemsko delo na področju JV  EU. Tako ciljno in sistematično pripravlja korake in vzdržuje pristne odnose s sodelavci Caritas na tem področju Caritas Aleksinac, Beograd, Mostar, Zrenjanin, … Zelo pomembna je pomoč NŠKM saj zaradi majhnosti in šibke lokalne ekonomije ne zmorejo vzpostaviti stabilnega vira delovanja zato je sistematična in kontinuirana pomoč v materialu, higieni zelo pomembna za delovanje Caritas kot organizacije na eni strani in neposredno pomoč človeku, ki je v stiski na drugi. Pomoč: 2 x kontingent pomoči, 7,3 t humanitarne pomoči, 180 prehranskih in higienskih paketov, podprt higienski projekt Caritas Aleksinac, … pomoč doseže 740 družin iz navedenega področja

DOBRODELNE AKCIJE

Akcije zbiranja sredstev za različne programe pomoči in projekte na Nadškofijski karitas Maribor potekajo skozi vse leto. NŠKM izvaja redne in izredne dobrodelne akcije ter posebne akcije zbiranja sredstev.

FINANČNO POROČILO – povezava

Podatki o organizaciji v letu 2019 – povezava

Celotno vsebinsko in finančno poročilo NŠKM je predstavljeno v Plenumski knjigi 2020

Poročilo o delovanju NŠKM 2019 – brošura